Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Cliënten- en Deelnemersraad (CDR)

 
 

De Cliënten- en Deelnemersraad (CDR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het maatschappelijk werk, de thuiszorg en de deelnemers aan groepsbijeenkomsten van Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

De CDR bestaat uit gemiddeld zeven leden. Ieder lid is rechtstreeks betrokken geweest bij één van de diensten van JMW en brengt zijn of haar eigen ervaring en kennis mee. De leden zijn via een sollicitatieprocedure aangenomen.

Samenstelling van de Cliënten- en Deelnemersraad:
- de heer D. Kurk, voorzitter
- de heer J. Delden, secretaris-penningmeester
- de heer M. Degen, vice-voorzitter
- mevrouw M. Bonn
- mevrouw F. Roos

Wat houdt deze medezeggenschap in?
De CDR valt onder de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen en stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en deelnemers te behartigen. De CDR heeft de wettelijk vastgestelde taak om namens de cliënten en deelnemers van JMW invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen JMW. De CDR heeft een officiële afgevaardigde bij Agis Zorginkoop (wettelijk verplicht).

De CDR geeft de algemeen directeur en/of de leden van de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken die het belang van de cliënten en/of de deelnemers raken. Hiervoor heeft de CDR regelmatig overleg met de algemeen directeur en andere functionarissen van JMW. De formele relatie tussen de CDR en JMW is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement. In de overeenkomst zijn onder andere de doelstellingen, taken, bevoegdheden en verplichtingen tussen de CDR en JMW vastgelegd. U kunt deze overeenkomst bij JMW opvragen.

Wat kan de CDR voor u betekenen?
De CDR luistert naar uw mening en vertaalt deze, indien van toepassing, naar aandachts- of adviespunten, die aan de algemeen directeur worden voorgelegd. In goed overleg wordt gezocht naar een oplossing. Aangezien de CDR onafhankelijk en zelfstandig is, kan in conflictsituaties een beroep worden gedaan op interne of externe deskundigen of een dringend advies aan de algemeen directeur worden gegeven.
De CDR heeft van zijn recht gebruikgemaakt om één lid in de Raad van Toezicht voor te dragen.

De CDR denkt mee
De CDR volgt het beleid van JMW kritisch en houdt daarbij de belangen van de cliënten en deelnemers aan de verschillende groepsactiviteiten, zoals de thema- en gespreksbijeenkomsten, koffieochtenden, cursussen en clubs, scherp in het oog.
De CDR heeft gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht, aanbevelingen gedaan en ondersteuning geboden bij:
het moderniseren van de bestuurlijke organisatie van JMW;
het zorgaanbod van maatschappelijk werk en thuiszorg;
een op de cliënt gericht klachtenreglement;
de JMW-enquête voor het tevredenheidsonderzoek onder cliënten.

Wat zijn andere activiteiten van de CDR?
De CDR neemt deel aan het overleg van de gezamenlijke Joodse cliëntenraden, de Gebruikerscommissie Joodse instellingen en de Vereniging Cliëntenbelangen Amsterdam (voorheen APCP). Daarnaast bespreekt de CDR de uitkomsten van externe onderzoeken naar ervaringen van cliënten met de verleende thuiszorg.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft ingrijpende gevolgen voor het zorgaanbod. Om die zorg veilig te stellen laat de CDR met regelmaat zijn stem horen door druk uit te oefenen op de gemeentelijke en landelijke politieke besluitvorming voor verbeterde wet- en regelgeving. De CDR heeft zich met succes ingezet voor het veilig stellen van gemeentelijke en andere subsidies, die dreigden verloren te gaan. Deze activiteiten gebeuren meestal in overleg en/of samen met de directie van JMW. Ook heeft de CDR haar stem laten horen bij de overgang van taken van de PUR naar de SVB; een CDR-lid neemt deel aan de overlegvergaderingen tussen de PUR en de overheid.

Wat kan de CDR nog meer doen om uw belangen te behartigen?
Stel dat u en anderen naar uw mening te lang op een wachtlijst voor thuiszorg van JMW staan. De CDR kan dan de directie ongevraagd advies geven om dit probleem bij de thuiszorg met voorrang op te lossen.

Of stel dat u, als cliënt, elke keer een andere maatschappelijk werker wordt toegewezen. Mogelijk kan dit een structureel probleem zijn. De CDR kan dit probleem dan voorleggen aan de directie en om een oplossing vragen.

Of de CDR signaleert een behoefte aan meer themagroepjes bij deelnemers. Het kan zijn dat die alleen maar tot stand kunnen komen wanneer het inschrijfgeld met 30% omhoog gaat. Wat moet de CDR dan adviseren?

En zo zijn er nog een groot aantal belangen waarvoor de CDR opkomt.
Om duidelijk te zijn: dit zijn slechts voorbeelden van mogelijke problemen.

Contact met cliënten en deelnemers
Voor de CDR is het belangrijk van u, als gebruiker van de diensten van JMW, te horen hoe u over het werk van JMW denkt. Daarom nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Uw ervaringen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. De CDR is geen klachtencommissie, maar komt wel op voor uw belangen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Per post:
Joods Maatschappelijk Werk
Cliënten- en Deelnemersraad
De Lairessestraat 145-147
1075 HJ Amsterdam

Telefoon: 020 5776518
E-mail: CDR@joodswelzijn.nl 
 

De Cliënten- en Deelnemersraad (CDR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het maatschappelijk werk, de thuiszorg en de deelnemers aan groepsbijeenkomsten van Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

De CDR bestaat uit gemiddeld zeven leden. Ieder lid is rechtstreeks betrokken geweest bij één van de diensten van JMW en brengt zijn of haar eigen ervaring en kennis mee. De leden zijn via een sollicitatieprocedure aangenomen.

Samenstelling van de Cliënten- en Deelnemersraad:
- de heer D. Kurk, voorzitter
- de heer J. Delden, secretaris-penningmeester
- de heer M. Degen, vice-voorzitter
- mevrouw M. Bonn
- mevrouw F. Roos

Wat houdt deze medezeggenschap in?
De CDR valt onder de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen en stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en deelnemers te behartigen. De CDR heeft de wettelijk vastgestelde taak om namens de cliënten en deelnemers van JMW invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen JMW. De CDR heeft een officiële afgevaardigde bij Agis Zorginkoop (wettelijk verplicht).

De CDR geeft de algemeen directeur en/of de leden van de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken die het belang van de cliënten en/of de deelnemers raken. Hiervoor heeft de CDR regelmatig overleg met de algemeen directeur en andere functionarissen van JMW. De formele relatie tussen de CDR en JMW is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement. In de overeenkomst zijn onder andere de doelstellingen, taken, bevoegdheden en verplichtingen tussen de CDR en JMW vastgelegd. U kunt deze overeenkomst bij JMW opvragen.

Wat kan de CDR voor u betekenen?
De CDR luistert naar uw mening en vertaalt deze, indien van toepassing, naar aandachts- of adviespunten, die aan de algemeen directeur worden voorgelegd. In goed overleg wordt gezocht naar een oplossing. Aangezien de CDR onafhankelijk en zelfstandig is, kan in conflictsituaties een beroep worden gedaan op interne of externe deskundigen of een dringend advies aan de algemeen directeur worden gegeven.
De CDR heeft van zijn recht gebruikgemaakt om één lid in de Raad van Toezicht voor te dragen.

De CDR denkt mee
De CDR volgt het beleid van JMW kritisch en houdt daarbij de belangen van de cliënten en deelnemers aan de verschillende groepsactiviteiten, zoals de thema- en gespreksbijeenkomsten, koffieochtenden, cursussen en clubs, scherp in het oog.
De CDR heeft gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht, aanbevelingen gedaan en ondersteuning geboden bij:
het moderniseren van de bestuurlijke organisatie van JMW;
het zorgaanbod van maatschappelijk werk en thuiszorg;
een op de cliënt gericht klachtenreglement;
de JMW-enquête voor het tevredenheidsonderzoek onder cliënten.

Wat zijn andere activiteiten van de CDR?
De CDR neemt deel aan het overleg van de gezamenlijke Joodse cliëntenraden, de Gebruikerscommissie Joodse instellingen en de Vereniging Cliëntenbelangen Amsterdam (voorheen APCP). Daarnaast bespreekt de CDR de uitkomsten van externe onderzoeken naar ervaringen van cliënten met de verleende thuiszorg.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft ingrijpende gevolgen voor het zorgaanbod. Om die zorg veilig te stellen laat de CDR met regelmaat zijn stem horen door druk uit te oefenen op de gemeentelijke en landelijke politieke besluitvorming voor verbeterde wet- en regelgeving. De CDR heeft zich met succes ingezet voor het veilig stellen van gemeentelijke en andere subsidies, die dreigden verloren te gaan. Deze activiteiten gebeuren meestal in overleg en/of samen met de directie van JMW. Ook heeft de CDR haar stem laten horen bij de overgang van taken van de PUR naar de SVB; een CDR-lid neemt deel aan de overlegvergaderingen tussen de PUR en de overheid.

Wat kan de CDR nog meer doen om uw belangen te behartigen?
Stel dat u en anderen naar uw mening te lang op een wachtlijst voor thuiszorg van JMW staan. De CDR kan dan de directie ongevraagd advies geven om dit probleem bij de thuiszorg met voorrang op te lossen.

Of stel dat u, als cliënt, elke keer een andere maatschappelijk werker wordt toegewezen. Mogelijk kan dit een structureel probleem zijn. De CDR kan dit probleem dan voorleggen aan de directie en om een oplossing vragen.

Of de CDR signaleert een behoefte aan meer themagroepjes bij deelnemers. Het kan zijn dat die alleen maar tot stand kunnen komen wanneer het inschrijfgeld met 30% omhoog gaat. Wat moet de CDR dan adviseren?

En zo zijn er nog een groot aantal belangen waarvoor de CDR opkomt.
Om duidelijk te zijn: dit zijn slechts voorbeelden van mogelijke problemen.

Contact met cliënten en deelnemers
Voor de CDR is het belangrijk van u, als gebruiker van de diensten van JMW, te horen hoe u over het werk van JMW denkt. Daarom nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Uw ervaringen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. De CDR is geen klachtencommissie, maar komt wel op voor uw belangen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Per post:
Joods Maatschappelijk Werk
Cliënten- en Deelnemersraad
De Lairessestraat 145-147
1075 HJ Amsterdam

Telefoon: 020 5776518
E-mail: CDR@joodswelzijn.nl 
AfdrukkenAfdrukken  
ניסיון 
ניסיון